Munkavédelmi szolgáltatás

• Elvégezzük a Munkavédelmi törvény 18. § (1) Munkahely, létesítmény, technológia tervezése, kivitelezése, használatba vétele előtti munkabiztonsági ellenőrzéseket, az üzembe-helyezési eljárásokat levezetjük. Munkavédelmi törvény 21. § (1) Az üzemeltető munkáltató megbízásából    a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban elrendeli (munkavédelmi üzembe helyezés).

• Elvégezzük A Munkavédelmi törvény 18. § (4) bekezdése alá tartozó munkaeszközök jegyzékében felsorolt fokozottan veszélyes gépek Időszakos Biztonságtechnikai felülvizsgálatát

• A megbízó működési területén biztosítanunk kell az üzembiztonságra, munkavédelemre vonatkozó általános szakmai és társaság tisztségviselői által kiadott szakmai szabályok betartását.

•  Elkészítjük és aláírásra, jóváhagyásra terjeszti a megbízó a megbízási szerződés szerinti tevékenységi körbe tartozó belső szabályzatainak leírását, és azokat karbantartjuk.

•  Megbízó munkavállalói, tagjai bedolgozói, vállalkozói, stb. részére elvégezzük az általános és speciális oktatást, nyilvántartja a személyi feltételekre vonatkozó dokumentációkat.

•  A megbízott jogosult a szerződés körébe tartozó ügyekben a megbízó dolgozóinak munkakörülményeit, az általános magatartási szabályokat, a megbízó biztonságtechnikáját ellenőrizni, a megbízó ás munkavállalói, vállalkozói stb. figyelmét felhívni a jogszabályok, hatósági előírások maradéktalan betartására.

• Szakvéleményt adunk felújítások, termelőeszközök és új technológiák üzembe helyezése, bevezetése során. Az üzembe helyezési engedélyek egy példányát megőrizzük megbízó
érdekkörében.

• Javaslatot teszünk veszélyes és káros munkakörülmények fennállása esetén munkaegészségügyi mérések végzésére.

• Elvégezzük a munkahely kockázatelemzését: A munkahelyeken – a tevékenység jellemzőitől függően – a munkavállalókat és a munkahelyen tartózkodó személyeket különböző mértékű és minőségű hatások érik, amelyek egy része káros lehet az egészségre és a biztonságra.

Munkavédelmi törvény 54.§.(2) bekezdése előírja, hogy:

• A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, valamint a munkahelyek kialakítására. Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges tenni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek a munkavállaló valamennyi irányítási    szintjén végzett tevékenységbe. Az ártalmas munkakörnyezeti tényezőkről, – az intézkedések mellett – megelőzésükről tájékoztatni szükséges a munkavállalókat azért, hogy a megelőzés érdekében a munkáltató által elvárt magatartást tanúsíthassák a munkavállalók.

• A megbízási szerződés alapján szakmailag irányítjuk a rendkívüli események, munkabalesetek, megbetegedések kivizsgálásának rendjét, végzi az ilyenkor szükséges adminisztrációt,   bejelentést, kivizsgálást, nyilvántartást, a kárrendezésre felhívjuk a figyelmet.

• Rendkívüli események idején a riasztási, mentési, kivizsgálási, helyreállítási munkákat,  teendőket a megbízóval egyeztetve koordináljuk és intézzük.